Duyurular

NÖROLOJİK BİLİMLER ve  PSİKİYATRİ   ENSTİTÜSÜ  2002 YILINDA  HAZIRLANAN 5 YILLIK PLANLAMAYA  İLİŞKİN RAPOR

Nörobilim alanında son on yıllardaki hızlı bilgi birikimi  hem insan beynini anlamak hem de klinik sorunlara çözümler üretmek konusunda yeni ufuklar açmaktadır. Bu gelişme büyük ölçüde tıptaki klasik uzmanlık alanlarının sınırlarını aşan çok disiplinli yaklaşımlarla mümkün olmuştur. Üniversitemiz bünyesindeki Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü (NBPE) de klinik ve temel nörobilim alanında birçok anabilim dalından öğretim üye ve elemanının katılımıyla çok disiplinli çalışmalar için bir çatı işlevi görmeyi hedeflemiştir. Bu sayede üniversitemizde bilim üretimine ve bilim adamı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma ve eğitim işlevlerinin uluslararası etkileşim ve değişime açılması ve enstitümüzün uluslararası alanda tanınması temel hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda Altıncı Çerçeve Planı kapsamında, potansiyel işbirliği ve araştırma projelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi öncelikle amaçlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için önümüzdeki 5 yıl için öngörülen aşamalar enstitü bünyesindeki çalışma gruplarının önerileri doğrultusunda hazırlanmış ve genel bir çerçeve içinde aşağıda  sunulmuştur.

1.Eğitim ve İletişim Etkinlikleri:
Tezsiz Yüksek Lisans  programlarının en kısa zamanda işler hale getirilmesi hedeflenmektedir.  Bu programlar Nörolojik Bilimlerdeki hızlı gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesi konusundaki talebi karşılayacak ve Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü bünyesindeki yüksek akademik potansiyeli harekete geçiren ana araştırıcı kitlesini oluşturacaktır. Ayrıca, yurtiçi merkezlerle araştırıcı değişim protokollerinin yapılması  sağlanacak, bu bazda tezsiz yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsayan programlar oluşturulacaktır.  Aynı şekilde Enstitünün yurtdışı merkezlerdeki  araştırmacılar için de ilgi merkezi oluşturmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılacak ve karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde çalışma protokollerinin düzenlenmesi sağlanacaktır (Örn. Türki  Cumhuriyetler ile ). 
İlki 2003 Haziran ayı içinde yapılması planlanan Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Günleri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Bu toplantılarda enstitü bünyesindeki araştırma faaliyetlerinin tanıtımı yanında yurtiçi ve yurtdışı merkezlerden davetli konuşmacıların da katılımı ile aktif tartışma  grupları oluşturulacak ve yeni işbirliği imkanları geliştirilmeye çalışılacaktır.  
Hazırlanmış olan enstitüye ait WEB sayfasının (Türkçe ve İngilizce hazırlanan bu sayfalarda çalışma grupları, eğitim programları ve projeler ayrıntılı olarak tanıtılmakta, insan gücü ve alt yapı olanakları konusunda yurtiçi ve yurtdışı merkezler bilgilendirilmektedir) geliştirilmesi ve  tanıtımı sağlanacaktır. Enstitü aynı zamanda araştırma fonları hakkında araştırmacıları bilgilendirmede ve yönlendirmede aktif olacaktır.
Çalışma gruplarının belli aralıklarla bir araya gelecekleri toplantılar düzenlenerek bilgilendirme ve işbirliği imkanlarının artırılması sağlanacaktır. 
Uzmanlık sonrası eğitim için kurslar  düzenlenecek ve  WEB sayfasında uluslararası kabul görmüş  örgütlerin tanı ve tedavi protokolleri ile  bunların Türkçe çevirilerine yer verilecektir.

2.Araştırma Etkinlikleri:
Enstitü bünyesinde klinik ve akademik faaliyette bulunan çalışma gruplarının  ortak çalışma düzeni oluşturma gayretlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Toplumda sıklıkla görülen nörolojik ve psikiyatrik sorunların tanınmasına, önlenmesine ve tedavisine  yönelik araştırmaların eşgüdüm  içinde planlanması sağlanacaktır. Bu bağlamda gereken alt yapı, personel, mali imkan oluşturma gayretleri, eşgüdüm ve maksimum yararlılık ilkeleri gözetilerek desteklenecektir. Mevcut çalışma gruplarına diğer klinik ve temel tıp bölümlerinden yeni elemanların katılımı ve potansiyel konularda yeni çalışma gruplarının oluşturulması teşvik edilecektir.  

Tüm çalışma gruplarının plan hedefleri içinde yer alan, klinik ve temel nörobilim araştırmaları için gerekli laboratuvar imkanlarının geliştirilmesi hedefi öncelikle ele alınacaktır. Bu amaçla   araştırma gruplarının temel araştırmaları yapabileceği,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3.maddesinin (j) ve 7. maddesinin (d/2) fıkraları uyarınca kurulmuş olan Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezine işlerlik kazandırılması  planlanmaktadır. Bu laboratuvarda temel  elektrofizyolojik,  morfolojik, moleküler yöntemlere  (Western, Northern bloting, in situ hibridizasyon gibi) ve   davranışsal deneylere imkan verecek düzeneklerin  oluşturulması  düşünülmektedir. Bu bağlamda daha kapsamlı alt yapı imkanları gerektiren çalışmalar için üniversitemiz bünyesindeki diğer fakültelerde ve diğer üniversitelerde mevcut imkanların (konfokal ve  elektron mikroskopi, atomik güç mikroskopisi, hücre kültür ve transfeksiyon çalışmaları vb) daha geniş kullanımı için işbirliğine yardımcı olunacaktır.
Diğer taraftan hemen tüm çalışma gruplarının plan hedeflerinde yer alan klinik genetik çalışmaların daha verimli ve geniş bir çerçevede gerçekleştirilmesi amacıyla üniversitemiz bünyesindeki moleküler biyoloji laboratuvarları ile işbirliği imkanlarına öncülük edilmesi ve eşgüdümün sağlanması planlanmaktadır. Bu bağlamda mevcut DNA bankası olanaklarının kullanılması ve gelişimine katkı sağlanması, kapsamlı araştırmalarda kullanılacak  veri tabanı programlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, deneyimli yardımcı personel istihdamı için imkan oluşturulması düşünülmektedir.

Yine benzer olarak klinik çalışmalarda değişik gruplarca halen kullanılan veya geliştirilmesi planlanan hasta veri tabanı programlarının işlerliği ve geliştirilmesi veya yeniden oluşturulması gayretlerinin teşviki, eşgüdümü ve ortak kullanılacak  yardımcı personelin temini sağlanacaktır. 
Tüm bu amaçlar için Üniversite Araştırma Fonu, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK gibi kuruluşlardan kaynak yaratılmasına yönelik projeler teşvik edilecektir. 

3. Uluslararası İlişkiler:
Tüm çalışma grupları  eğitim ve ortak çalışma amaçları çerçevesinde yurt dışı merkezlerle aktif işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda ilk planda değişim programlarının düzenlenmesi ve bu amaçla öncelikli merkezlerin tespiti yapılacaktır. Web sayfasının bu amaca göre düzenlenmesi-geliştirilmesi ve seçilen üniversite-enstitü yönetimlerinin doğrudan bilgilendirilmesi sağlanacak, bu konuda HÜ bünyesinde yürütülen veya başlatılacak işbirliği çalışmalarından yararlanılacaktır.

Altıncı Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerdeki ilgili merkezlerle yapılacak işbirliği  anlaşmalarının enstitü çatısı altında yapılması teşvik edilecek, HÜ bünyesindeki diğer araştırma birim ve merkezleri ile ortak planlanan  çalışmaların planlanması, organizasyonu ve gerçekleştirilmesi aşamalarında aktif olarak katkıda bulunulacaktır. 

4. Personel:
Her çalışma grubu 5 yıllık plan hedeflerine uygun olarak ihtiyaç duydukları araştırıcı ve yardımcı personel sayısını belirleyecektir. Enstitümüz bünyesinde hazırlanan ve halen üniversite yetkili kurullarında incelenen tezsiz yüksek lisans (fellowship) programları bu amaçla örtüşmektedir. Bu programların biran önce hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu durum öncelikle mevcut akademik kadroların daha üretken olabilmeleri ve rekabetçi bir anlayışla  faaliyet göstermelerinin vazgeçilmez bir önkoşulu olarak ortaya çıkmaktadır. Amaç, yeni öğretim üyesi istihdamı  değil, mümkün olabilecek en çok sayıda genç araştırıcıya eğitim ve araştırma imkanlarının sağlanması olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan bütün çalışma gruplarınca ortak olarak gereksinim duyulan yardımcı personel için (laboratuvar teknisyeni, moleküler tekniklerde deneyimli biyolog, nöropsikolog ve araştırma hemşiresi gibi)  istihdam imkanları sağlanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Sıhhiye Ankara
norobil@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Nursel İlikli
Son Güncelleme Tarihi: Ocak 2020
Sayfamızı 06.07.2005 tarihinden itibaren [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.
Sorumluluk Sınırı