Ayın Vakası
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ VE BİLATERAL İNTERNAL KAROTİD ARTER DİSEKSİYONU

OLGU SUNUMU:

44 yaşında kadın hasta sabah bulantı ile uyandıktan sonra birkaç kez kusmayı takiben banyoda yere düşmüş. Yakınları sağ kol ve bacakta kasılma olması ve konuşamaması üzerine hastayı bir dış merkeze getirmişler. Burada yapılan ilk nörolojik muayenede hastanın letarjik ve sola bakma eğiliminde olduğu, sağ nazolabial oluğun silik olduğu ve sağ hemiparezisi bulunduğu saptanmış. Daha sonra muayenede tama yakın düzelen hastada Todd parezisi olasılığını ekarte etmek için EEG istenmiş, ancak hasta bu teste giderken tekrar hemiplejik hale gerilemiş. Bunu üzerine hastaya beyin MR (a,b) ve karotis renkli Doppler ultrason yapılmış. Beyin MR’da sol iç sınır alanda frontopariyetal lokalizasyonlu infarkt alanları ve ultrasonda sağ internal karotis arterde oklüzyon ile solda akut trombus ile uyumlu görünüm saptanmış. Hasta olası bir endovasküler tedavi için hastanemizle görüşülerek sevk edildi.

Özgeçmişinde yıllardır FMF tanısıyla kolşisin ve Graves hastalığı tanısıyla total tiroidektomi öyküsü olup tiroid hormonu kullandığı, bir hafta önce şiddetli başağrısı, bulantı ve kusma sonrasında yaklaşık bir saat kadar süren sağ tarafı görememe şikayeti olduğu öğrenildi. Doktor olan hastamız bu yakınması ile ilgili olarak bir nörolog arkadaşını telefonla arayarak danışınca migren olabileceği kendisine söylenmiş.

Hastanemize gelişinde nörolojik muayenesi global afazik, sağ santral fasial paralizi, sağ homonim hemianopsi, sola forse göz deviasyonu, sağ 2/5 ve sol 4/5 kuadriparezi, sağda Babinski pozitifliği şeklinde idi. Acil difüzyon ağırlıklı MR’da (c) sol internal ve eksternal sınır alan infarktları saptanan hastada acil beyin-boyun BT anjiografi (d,e) elde olundu. BT anjiografide sağ ICA bifürkasyon düzeyinde oklüzyon ve sol ICA’da akım kalibresinde belirgin incelmeye sebep olan bilateral karotis disseksiyonu ile uyumlu görünüm saptandı. Takiben hasta anjiografi suitine alındı ve aynı seansda önce sol ardından da sağ karotid arterler stentlenerek revaskülarize edildi (f-g). Hastanın işleme yanıtı dramatik oldu. Stentleme sonrası ikinci saatte yapılan nörolojik muayenede sol hemiparezinin tam olarak düzeldiği, sağ hemiparezide ise belirgin derecede (5-/5) iyileşme olduğu ayrıca fasyal parezi ve homonim hemianopsinin de kalmadığı görüldü. Aynı gece ekstübe edilen hastanın ertesi sabah afazisi de tama yakın düzelmiş idi.

TARTIŞMA:

Hastada FMF atağı açısından gönderilen sedimentasyon, CRP ve fibrinojen düzeyleri normal sınırlarda idi. Diğer incelemeleri normal veya negatif olan hastada literatürde de nadiren bildirilmiş olduğu üzere şiddetli kusmaların diseksiyona yol açmış olduğu düşünüldü. Diseksiyon ile FMF arasında bir ilişki olabileceği spekülasyona açık olmakla birlikte literatürde ve diğer FMF hastalarımızda benzer bir olgu ile karşılaşmış değiliz.

 
Ayın Vakası Sayfamızı 02.04.2008 tarihinden itibaren[ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.
 
Bu siteyi en iyi 1024*768 çözünürlük ve IE 6.0, Netscape 7.x+ bir tarayıcı ile görüntüleyebilirsiniz.